طلوع☼
اگر ذهن خالی، مثل شکم خالی سر و صدا می کرد، انسان ها همیشه به دنبال دانش بودند...
نگارش در تاریخ پنج‌شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1389 توسط ☼


 عکس کودک دلبندتان را فانتزی کنید

روی نیمکت پارک نشسته بود و به لباسهای کهنه فرزندش و تفاوت او با بچه های دیگر نگاه میکرد .

ماشین گران قیمتی جلو پارک ایستاد و مرد شیک پوشی از آن پیاده شد و با احترام در ماشین را برای همسرش که پسرکی در آغوش داشت باز کرد .

با حسرت به آنها نگاه کرد و از ته دل آه کشید . آنها کودک را روی تاب گذاشتند .

 خدایا ! چه می دید ! پسرک عقب مانده ذهنی بود

با نگاه به جستجوی فرزندش پرداخت ، او را یافت که با شادی از پله های سرسره بالا می رفت .

چشمانش را بست و از ته دل خدا را شکر کرد 

 

منبع : http://empty-khali.mihanblog.com/ شکرت خدایا   خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت, خدایاشکرت, خدایاشکرت خدایاشکرت ,خدایاشکرت, خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت ,خدایاشکرت خدایا

قالب وبلاگ